Hodowla Kotów Brytyjskich Zafer*Pl

Umowa kupna-sprzedaży kota

 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY KOCIAKA/KOTA /wzór/

................................................................. dnia ......................................................
Sprzedający – hodowca:
Hodowla: ...................................................................................................................................
Nazwisko i imię: .........................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................
Tel./ e-mail: ................................................................................................................................
Nabywca kota:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel./e-mail: ..................................................................................................................................
Podstawowe dane dotyczące kociaka/kota:
Imię kota: ..........................................................................Data urodzenia: ................................
Rasa:............................................. Płeć:............................ Kolor ...............................................
Nr rodowodu: ..............................................................................................................................
Ojciec: .........................................................................................................................................
Matka: .........................................................................................................................................
Cena kociaka/kota: ........................................ Wpłacona zaliczka: .............................................
Inne ustalenia: ..............................................................................................................................
Ustalona data odbioru kota: Faktyczna data odbioru kota: .
WARUNKI UMOWY KUPNA - SPRZEDAŻY KOCIAKA/KOTA .
/* - skreślić.
1. Sprzedający /hodowca/ gwarantuje, że w dniu odbioru kota przez nabywcę jest on klinicznie zdrowy i wolny od chorób zakaźnych i pasożytniczych. Kot nie wykazuje żadnych wad genetycznych i anatomicznych.
Kot posiada wady, /jakie?/......................................................................................................................................
Kupujący po dokonanych oględzinach kota nie stwierdza u niego żadnych objawów chorobowych i wad
/stwierdza objawy chorobowe iwady/*jakie?............................................................................................................
Pomimo stwierdzonych wad/choroby/* u kota nabywca pragnie go kupić na własną odpowiedzialność.
2. Kot został zaszczepiony na choroby wirusowe szczepionką.................................................................................
I szczepienie ...................... II szczepienie ............................ należy kota doszczepić dnia .....................................
3. Hodowca zapewnia, że jego hodowla jest przetestowana i wolna od wirusów FeLV i FIV. Kot na zlecenie nabywcy i na jego koszt może zostać poddany kontroli weterynaryjnej i przeprowadzeniu testów na FeLV i FIV. Nabywca wyraża chęć na powyższe: TAK - NIE /*. Nabywca ma na dokonanie własnej kontroli weterynaryjnej kota 2 (dwa) dni robocze od chwili odebrania kota z hodowli. Szczególnie uczula się Nabywcę na fakt reklamacji kota z powodu dodatnich testów na FeLV i FIV wykonanych jedynie w przeciągu dwóch dni roboczych od chwili wziecia kota z hodowli. Wykrycie wady lub stwierdzenie choroby u kota w trakcie tego badania zobowiązuje hodowcę do zwrotu wpłaconej kwoty za kota lub podmiany kota na innego, po przekazaniu przez nabywcę wszystkich dokumentów potwierdzających jego prawo do reklamacji kota.
4. Nabywca zobowiązany jest do natychmiastowego, telefonicznego powiadomienia hodowcy o ewentualnym pogorszeniu stanu zdrowia lub niepokojących innych objawach zauważonych u kota, pod groźbą utraty prawa do reklamacji kota.
5. W razie wystąpienia niespodziewanej choroby u kota w przeciągu dwóch dni od chwili jego wzięcia z hodowli, jeżeli nabywca pragnie mimo wszystko zatrzymać kota to hodowca ma prawo żądać zwrotu kota celem
jego wyleczenia. Jeżeli w trakcie leczenia kot padnie u hodowcy, to hodowca jest zobowiązany dać nabywcy innego kota lub zwrócić pieniądze. Jeżeli nabywca pragnie samodzielnie leczyć kota to hodowca ma prawo wskazać swojego zaufanego lekarza, u którgo kot ma być leczony bez względu na miejsce zamieszkania Nabywcy. Jeżeli Nabywca nie zastosuje się do tego to hodowca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za kota a więc nie zwraca Nabywcy kosztów leczenia kota, jak również nie zwraca pieniędzy za padniętego kota.
Tylko ukryte wady genetyczne stwierdzone u kota podlegają reklamacji (np. HCM, PKD) pod warunkiem, że są zdiagnozowane a w razie padnięcia kota są potwierdzone sekcją zwłok kota dokonaną w wyspecjalizowanej jednostce weterynaryjnej. Nie podlegaja reklamacji inne zaistniałe stany chorobowe zakupionego kota, jeżeli te choroby kot nabył w trakcie pobytu u Nabywcy. Nie podlegaja reklamacji takie choroby kota, którym hodowca nie był w stanie przeciwdziałać, zabezpieczyć kota przed zachorowaniem lub medycyna weterynaryjna jest jak dotychczas bezsilna - np. rak, SUK, FIP.
6. Hodowca oświadcza, że w dniu sprzedaży ocenia kociaka/kota jako:
a. wyłącznie do kastracji (pozahodowlanego) z prawem */ bez prawa */ wystawiania po kastracji
b. hodowlanego c.wystawowego i hodowlanego,*/
d. inne ustalenia .......................................................................................................................................................
a. Jeżeli kot przeznaczony jest do kastracji/sterylizacji to Nabywca zobowiązany jest do wykastrowania kota w wieku najpóźniej do ukończenia 9 -12 miesiąca życia kota, a kota dorosłego w przeciągu miesiąca od chwili jego zakupu, pod warunkiem, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do przeprowadznia zabiegu u kota. Jeżeli nastąpią takie przeciwskazania to Nabywca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie hodowcy oraz przesłania mu zaświadczenia weterynaryjnego o niemożliwości przeprowadzenia zabiegu kastracji/sterylizacji z podaniem przyczyny.
b. Jeżeli w przyszłości Nabywca zechce zmienić status kota z kota pozahodowlamnego na hodowlanego to strony ustalaja dodatkową dla hodowcy dopłatę do tego kota w wysokości .............zł (słownie:............................)
plus koszty wymiany rodowodu z zastrzeżeniem hodowlanym. W takim przypadku Nabywca zobowiązany jest do zwrotu oryginału rodowodu celem dokonania jego wymiany na rodowód bez zastrzeżeń hodowlanych a hodowca wraz z nowym rodowodem przekaże Nabywcy dokument niezbędny do wydania transferu dla tego kota (zrzeczenie się praw własności).
7. Nabywca kota oświadcza, że kot nie będzie porzucony, sprzedany do sklepu ze zwierzętami, oddany do laboratorium lub schroniska. W razie rezygnacji z kota nabywca znajdzie dla niego odpowiedni dom.
8. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zadatkowanego kota w ustalonym dniu. Po trzech dniach od tego terminu, niezależnie od okoliczności leżących po jego stronie, z powodu których Nabywca kota nie odebrał, zaliczka za kota przepada a hodowca ma prawo powtórnie kota sprzedać. Jeżeli ustalony został telefonicznie inny termin odbioru kota to od daty pierwszego terminu odbioru kota nabywca uiści dodatkowo sumę w wysokości ......................... zł/słownie: .......................................... zł/ za każdy dzień zwłoki w odbiorze kota.
9. Hodowca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej zaliczki w całości, jeżeli transakcja nie dojdzie do skutku
z jego winy, a nabywca nie wyraża zgody na zakup innego kota z hodowli.
10.Jeżeli kot zostanie zwrócony hodowcy (wyłącznie za jego zgodą), z jakichkolwiek innych przyczyn, nabywca
otrzymuje zwrot wpłaconej gotówki za kota po potrąceniu 30% tej sumy, w czasie ustalonym przez strony.
11. Inne dodatkowe ustalenia pomiędzy stronami nie zawarte wpowyższych punktach umowy.
Ustalenia te powinny mieć identyczne brzmienie na dwóch egzemplarzach umowy - hodowcy i nabywcy.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
12. Sprawy sporne nie przewidziane niniejszą umową rozpatrywać będzie właściwy sąd powszechny w miejscu zamieszkania hodowcy.
13.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Data ................................ Podpis hodowcy ................................................... Podpis nabywcy ..............................

 

 

 

wersja angielska

 

 

Specimen agreementSale / purchase contract of male / female cat
no./.......................................................................................................................
Seller breeder:
Prefix: ................................................ .................................................. .................................
Registered with:...................................................................................................................
Name: .............................................. .................................................. .........................
Address: ................................................ .................................................. ......................................
Tel:. / E-mail: ........................................... .................................................. ..................................

Buyer of cat:
Name: .............................................. .................................................. ...........................
Prefix:.......................................................................................................................................
Registered with:.........................................................................................................................
Address: ................................................ .................................................. ........................................
Phone / E-mail: ........................................... .................................................. .....................................
 
Basic cat detailst:
Name: ............................................... ........................... Date of birth: .................... ............
Breed :............................................. Gender :............................ Color ...............................................
Pedigree certificate no: .............................................. .................................................. .............................
Father: ................................................ .................................................. .......................................
Mother: ................................................ .................................................. .......................................
Price paid for kitten / cat: ........................................
The booking deposit:.............................................
Other findings: ............................................... .................................................. .............................
Agreed date of receipt of the cat: The actual date of receipt of the cat:.

CONDITIONS OF CONTRACT - SALE OF A CAT
1. The seller / breeder / warrant that at the date of receipt by the purchaser cat is clinically healthy and free from infectious and parasitic diseases. Cat shows no genetic and anatomical defects.
A cat has drawbacks, what ?/.......................................... .................................................. ..........................................
The buyer after visual inspection of the cat does/doesn't find any signs of disease and defect
symptoms of disease. If so, what ?......................................... .................................................. .................
Despite the observed defects / diseases / * a cat buyer wants to buy it at his own risk.
2. A cat has been vaccinated for viral diseases vaccine ........................................... ......................................
And vaccination ...................... II
vaccination ............................
a next dose .....................................

3. The breeder shall ensure that his farm is tested and free from viruses, FeLV and FIV. Cat on behalf of the buyer's expense and may be subject to veterinary inspection and testing for FeLV and FIV. The buyer is willing to the above: YES - NO / *.
Purchaser can arrange his own veterinary control within 2 (two) working days from the date of receipt of cat . Particularly sensitizing the Purchaser to the fact that the complaint because the cat tests positive for FeLV and FIV can be made only within two working days from the date of PII. Detection of a defect or a statement of the disease during this test requires breeder to refund the amount of substitution, or exchange a cat to another, after the transfer of all the documents proving his right to claim.
4. The buyer is obliged to, telephone notification about a possible deterioration of the breeder's state of health or other distressing symptoms observed in the cat, under threat of losing the right to claim.
5. In the event of an unexpected illness within two days from the time it left breeder, where the customer wants to keep this cat, breeder has the right to reclaim the
cat for purpose of curing it. If the course of treatment would fail, the grower is obliged to give the buyer another cat, or return the money. If the buyer wishes to treat cat himself , breeder has the right to indicate his trusted doctor for cat to be treated irrespective of their place of residence of the Purchaser. If the Purchaser fails to comply, a breeder is relieved of any responsibility for the cat and then not pay the Purchaser the cost of treatment of a cat, as well as not pay money for a dead cat.
Only the hidden genetic defects found in the cat are complaints (eg, HCM, PKD), provided that they are diagnosed and, if the cat deaths are confirmed by necropsy in specialized veterinary unit. Not subject to other claims arising morbidity bought a cat, if they have acquired the disease during their stay in the Purchaser. Claims are not subject to disease cat; when the keeper was unable to prevent, protect against the development or the cat's veterinary medicine is as yet powerless - such as cancer, SUK, FIP.
6. Breeder declares that, on the date of sales of kitten / cat was sold as:
a. only to castration (neutred) with the right * / without * / to show
b. Show and breeding * /
d. Other arrangements .............................................. .................................................. .......................................
a. If the cat is for castration / sterilization, the Purchaser is obliged to castrate cat at the age of completion of at least 9 -12 months or older cat and adult cat within one month from the time of its acquisition, provided that there is no medical contraindications to carry above surgery. If there would appear such a contra-Buyer is obliged to notify this to the breeder and send him a veterinary certificate of inability to perform the surgery castration / sterilization, giving the reason.
b. If the purchaser wishes to change the future status of the cat from cat non-active to active the Parties agree that an additional premium for the breeder of this cat is............. zł (say :...... ......................)
plus the cost of transfer, subject to the breeding of pedigree. Breeder shall provide pedegree certificate and all other documents needed to issue transfer document for the cat (change of ownership).
7. Cat buyer declares that the cat will not be abandoned or soldto animal shop either devoted to the laboratory or the resque. If you opt out of the cat buyer should finds a cat the right house.
8. Buyer is required to receive cat on a fixed day. After three days of that date, regardless of the circumstances, due to which the Purchaser has not received a cat, deposit paid for the cat will be lost and the breeder has the right to re-sell the cat. If buyer has phone and set another date for receipt of a cat, buyer will pay a further sum of ......................... zł / words: .......................................... zł / per day of delay in receipt of a cat.
9. Breeder agrees to refund the advance in full when the transaction is not effected because of
his fault, and the buyer does not agree to buy another cat from a farm.
10.If cat will be returned to the owner (only with his consent), for any other reason, the
paid price shall be refunded in cash by seller after deducting 30% of this amount, at the time agreed by the parties.
11. Other additional arrangements between the parties not contained above points of the contract.
These findings should be read in two identical copies of the contract - the breeder and buyer.
.................................................. .................................................. .................................................. ..............................
.................................................. .................................................. .................................................. ..............................
12. Cases that are not covered for in this Agreement will be considered a competent court of law in the place of residence of the breeder.
13. Agreemt was drawn up in 2 identical duplicates, one for each party.
Date ................................
Signature of breeder ................................................ ... Signature of purchaser ..............................